Moet ik bij andere onderzoeksaanleidingen (graven en saneren van de bodem, aanvraag omgevingsvergunning bouwen en bestemmingsplanwijziging, etc.) aanvullend op PFAS onderzoeken?

Vraag

Moet ik bij andere onderzoeksaanleidingen (graven en saneren van de bodem, aanvraag omgevingsvergunning bouwen en bestemmingsplanwijziging, etc.) aanvullend op PFAS onderzoeken?

Antwoord

De noodzaak voor het (aanvullend) analyseren op PFAS is afhankelijk van de onderzoeksaanleiding. Als bij het ontgraven of saneren sprake is van afvoer van de grond naar elders, is het voor de toepassing elders of de acceptatie bij een grondbank, verwerker of stortplaats noodzakelijk om onderzoek te doen naar PFAS volgens het analysepakket van de advieslijst, tenzij op basis van vooronderzoek aangetoond kan worden dat de bodem onverdacht is op diffuse belasting met PFAS.

Bij een sanering waarbij gesaneerd wordt op andere stoffen dan PFAS is het niet noodzakelijk om bij controlebemonstering van putwanden en/of putbodems bij milieukundige verificatie op PFAS te analyseren. Deze controlebemonstering richt zich immers op de te saneren parameters.

Bij een onderzoek voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de bouw of een bestemmingsplanwijziging is onderzoek op PFAS in ieder geval verplicht als de locatie door de ligging verdacht is op het voorkomen van hoge gehalten aan PFAS (bijvoorbeeld nabij bronlocaties). In andere situaties is onderzoek op PFAS minder noodzakelijk omdat de waarden waarbij risico’s ontstaan voor de gebruikers van een gebouw of terrein (zie onderzoeken RIVM) ver boven de gehaltes liggen die door diffuse belasting worden veroorzaakt. Wel wordt aangeraden om dit eerst af te stemmen met het bevoegd gezag. Als sprake is van voorgenomen grondverzet is analyse op PFAS wel aan te bevelen. Zie voor graafwerkzaamheden ook de vraag Hoe zit het met (arbeidshygiënisch) veilig werken in of met PFAS verontreinigde (water)bodem en grondwater?