Welke mogelijkheden zijn er voor het toepassen of storten van baggerspecie?

Vraag

Welke mogelijkheden zijn er voor het toepassen of storten van baggerspecie?

Antwoord

Binnen het handelingskader zijn voor het toepassen van baggerspecie, afhankelijk van de kwaliteit van de baggerspecie (inclusief het gehalte PFAS), diverse mogelijkheden voor nuttige en functionele toepassing onder het Besluit bodemkwaliteit, bijvoorbeeld:

  • verspreiden over de aangrenzende percelen
  • directe toepassing op de landbodem
  • verspreiden in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam of de daaraan in de stromingsrichting grenzende oppervlaktewaterlichamen
  • toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam
  • onder voorwaarden toepassen van baggerspecie in een niet-vrijliggende diepe plas

PFAS-houdende bagger waarvoor (direct) toepassen geen optie is, moet een andere bestemming krijgen. Waterschappen en gemeenten kunnen kiezen om bagger tijdelijk op te slaan in een doorgangsdepot om de bagger te ontwateren en eventueel te behandelen, zodat de bagger vervolgens elders kan worden toegepast. Ook het overeenkomstig dit handelingskader toepassen van bagger in een weilanddepot op het aangrenzende perceel is een mogelijkheid. Maar zulke mogelijkheden zijn niet in alle gevallen praktisch haalbaar en zullen wellicht niet in voldoende mate uitkomst bieden voor de afzet van PFAS-houdende bagger. Als voor de baggerspecie geen nuttige toepassing kan worden gevonden, kan deze worden gestort, bijvoorbeeld in rijksbaggerdepots. De acceptatie-voorwaarden verschillen per rijksbaggerdepot en staan beschreven in onderdeel 7 van het handelingskader.

Voor de omringde rijksbaggerspeciedepots de Slufter, IJsseloog en Hollandsch Diep geldt dat sterk verontreinigde baggerspecie die PFAS bevat en niet-sterk verontreinigde baggerspecie met een gehalte aan PFAS hoger dan het herverontreinigingsniveau, doorgaans niet nuttig kunnen worden toegepast en daarom voor storten in aanmerking komen. Met de bevoegde gezagen van deze depots is overeengekomen dat inderdaad in deze depots gestort kan worden. Dit biedt niet enkel ruimte voor Rijkswaterstaat maar ook voor waterschappen en andere overheden.

Naast de omringde rijksbaggerdepots zijn er enkele niet-omringde baggerdepots in rijkswateren. In onderdeel 7 van het handelingskader staat ook hier voor beschreven hoe omgegaan moet worden met de aanwezigheid van PFAS.

Voor het storten moet wel voldaan zijn aan de overige acceptatievoorwaarden uit de vergunningen en gewaarborgd worden dat lozingen van effluent niet leiden tot een overschrijding van de oppervlaktewaternorm(en). Op deze kaart zijn de locaties aangegeven waar PFAS-houdende baggerspecie kan worden gestort.