Is het toegestaan om PFAS-houdende grond op de waterbodem toe te passen?

Vraag

Is het toegestaan om PFAS-houdende grond op de waterbodem toe te passen?

Antwoord

Nee, dat is niet toegestaan. Voor het toepassen van PFAS-houdende grond in oppervlaktewater is de bepalingsgrens van 0,1 ug/kg ds de toepassingsnorm en mag dus niet overschreden worden. Dit geldt voor alle grond in alle soorten toepassingen in oppervlaktewater (inclusief diepe plassen), maar drogere oevergebieden uitgezonderd. De achtergrond van deze strenge norm is dat de grond volledig in contact komt met het water, vanwege het mobiele karakter van PFAS eerst meer bekend moet zijn over de uitloogrisico’s (lopend onderzoek door RIVM) en de kans dat vanuit grond uitloging plaatsvindt groter is dan vanuit baggerspecie. Omdat de grond bovendien niet uit het oppervlaktewaterlichaam zelf komt, is niet bij voorbaat uitgesloten dat verslechtering van de waterkwaliteit optreedt.