Moet bij het toetsen van PFAS uitgegaan worden van individuele waarden of van een sommatie?

Vraag

Moet bij het toetsen van PFAS uitgegaan worden van individuele waarden of van een sommatie?

Antwoord

Voor het toetsen van PFOS en PFOA gebruik je de sommatie van de gerapporteerde verbindingen (lineair + vertakt) met uitzondering van de toetsing aan de rapportagegrens. Bij toetsing aan de rapportagegrens worden voor PFOA en PFOS de lineaire en vertakte verbindingen separaat getoetst. Voor de overige PFAS gebruik je bij het toetsen de individuele meetwaarden.

Toelichting toetsing som PFOS en PFOA

  • De laboratoria rapporteren de vertakte verbindingen als som, de lineaire verbindingen worden apart gerapporteerd.
  • Bij het toetsen aan de toepassingsnormen uit het tijdelijk handelingskader moet de totale som (vertakt plus lineair) worden getoetst aan de toepassingswaarden.
  • Bij die sommatie, die plaatsvindt volgens bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit worden gehalten die zijn gerapporteerd als kleiner dan de rapportagegrens meegenomen als getal door de rapportagegrens met 0,7 te vermenigvuldigen.
  • Bij het toetsen van PFOS en PFOA aan de rapportagegrens (0,1 ug/kg) hoeven alleen de individuele meetwaarden (dus lineair en vertakt afzonderlijk) getoetst te worden. Voor deze toets hoeft dus niet de opgetelde som getoetst te worden. Toetsing aan de rapportagegrens is alleen aan de orde bij het toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden.