Hoe ga ik om met het vaststellen van een nota bodembeheer voor terreinen of gebieden die gemeentegrenzen overschrijden?

Vraag

Hoe ga ik om met het vaststellen van bodembeheernota's voor terreinen of gebieden die gemeentegrenzen overschrijden?

Antwoord

Het Besluit bodemkwaliteit legt de bevoegdheid tot het vaststellen van een nota bodembeheer neer bij de gemeente. Wel kan iedere belanghebbende zelf initiatief nemen om een nota bodembeheer op te stellen. Een terreineigenaar kan dus voor haar eigen terrein een nota bodembeheer opstellen en die ter vaststelling aanbieden aan de gemeente, of als het terrein zich uitstrekt over meerdere gemeenten aan betreffende meerdere gemeenten. De gemeente kan voor het terrein dan een deelnota bodembeheer vaststellen. De gemeente kan er vervolgens voor kiezen om die deelnota bodembeheer al dan niet te integreren in de totale gemeentelijke nota bodembeheer. Voordeel van integratie is dat het de uitwisseling van grondstromen tussen het betreffende terrein en andere delen van de gemeente uniformeert en vereenvoudigt.

Als sprake is van meerdere gemeenten moet elke gemeente apart dezelfde deelnota bodembeheer vaststellen. Elke gemeente doet dat dan voor het terreingedeelte op haar eigen grondgebied. Als in iedere gemeente de deelnota bodembeheer is vastgesteld gelden op het betreffende terrein de spelregels uit de deelnota's bodembeheer. Als sprake is van een Wm-inrichting waarvoor de provincie bevoegd gezag is, dan houdt de provincie ook toezicht op naleving van de deelnota bodembeheer. Omdat de gemeente de nota moet vaststellen adviseren wij om voorafgaand aan het opstellen van een deelnota bodembeheer in overleg te treden met de gemeente(n) en eventueel de provincie (wanneer deze bevoegd gezag vanuit de Wm is).