Hoe moet worden omgegaan met rapportages van frauduleuze bodemadviesbureaus?

Vraag

Hoe moet worden omgegaan met rapportages van frauduleuze bodemadviesbureaus?

Antwoord

Bevoegd gezag is verantwoordelijk

De beslissing of de resultaten kunnen worden gebruikt voor verdere besluitvorming ligt in alle gevallen bij het bevoegde gezag zelf. Die beslissing is afhankelijk van de beschikbare informatie en moet per onderzoek worden bekeken. Dit is mede afhankelijk van welke gegevens uit het strafrechtelijk onderzoek vrijkomen. Deze informatie zal worden gedeeld met de bevoegde overheden. Als er weinig bekend is, of niet bekend kan worden gemaakt wegens lopend onderzoek, kan u niets anders dan per geval bekijken hoe u moet handelen. In alle gevallen moet bij het beoordelen van rapportages zorgvuldig worden bekeken of het onderzoek is te gebruiken. De verantwoordelijkheid van de beslissing ligt bij het bevoegde gezag.

De rapportages worden in de meeste gevallen gebruikt bij toetsingen op basis van de Woningwet, Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming. Hoe u om moet gaan met de mogelijk onbetrouwbare rapporten is afhankelijk van het toetsingskader. Onderstaand wordt per toetsingskader een korte toelichting gegeven.

Woningwet - omgevingsvergunning voor de bouw

Bij het nemen van besluiten in het kader van de Woningwet kan het stappenplan worden gevolgd dat is opgesteld door het Platform Bodembeheer Brabant. Het stappenplan is geschreven voor situaties dat de vergunning al is verleend, maar kan ook worden toegepast in het beoordelingstraject als niet zeker is of de onderzoeksrapportage betrouwbaar is. In dit stappenplan wordt nagegaan in hoeverre de locatie verdacht is voor verontreiniging vanuit voorgaand onderzoek (op of in de omgeving), historisch gebruik, voormalige activiteiten en de bodemkwaliteitskaart. Als uit de rapportage geen gebruiksbeperkingen gelden en dit wordt bevestigd door aanvullend historisch onderzoek, is aanvullend onderzoek niet noodzakelijk in het kader van het afgeven van een omgevingsvergunning.

Wet Milieubeheer – nul- en eindsituatieonderzoek

Als een rapportage wordt ingediend als nulsituatie-onderzoek zal de indiener zich ervan bewust moeten zijn dat de rapportage mogelijk onbetrouwbaar is. De nulsituatie wordt met de onderzoeksresultaten vastgelegd. De risico’s die hieruit voortvloeien, bijvoorbeeld omdat bij een eindsituatie een verontreiniging aanwezig blijkt te zijn, zijn voor de indiener. Als er sprake is van een eindsituatieonderzoek en volgens de rapportage geen bedrijfsgerelateerde verontreinigingen zijn aangetroffen, kan het uitvoeren van een locatiebezoek of verslag van eerder uitgevoerde bedrijfsbezoeken bevestiging geven of dit aannemelijk is.

Wet bodembescherming

Bij een beoordeling van een rapportage in het kader van de wet bodembescherming moet een afweging worden gemaakt van wat de risico’s zijn als de onderzoeksgegevens niet juist zijn. In een beginstadium van een Wbb-traject kun je nog uitgaan van resultaten van volgende onderzoeken/uitkeuringen, bijvoorbeeld na afloop van een geplande sanering die op basis van het mogelijk onbetrouwbare onderzoek wordt uitgevoerd. Als de rapportage een afrondend stadium van het traject beschrijft, is het van groter belang dat de gegevens juist zijn. In dit geval zal een afweging moeten worden gemaakt of nieuw onderzoek noodzakelijk is.

Maatwerk

In alle gevallen dient maatwerk te worden toegepast en kan geen algemene lijn worden uitgezet wanneer gegevens wel of niet kunnen worden geaccepteerd. Het kan nuttig zijn om in geval van twijfel, het laboratorium om de analysegegevens te vragen om zo te controleren of deze overeenkomen met de resultaten die door het adviesbureau zijn gerapporteerd.