Wie is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de erkenningen?

Vraag

Wie is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de erkenningen?

Antwoord

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bevoegd gezag voor hoofdstuk 2 “Kwalibo” van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), hetgeen de volgende taken inhoudt:

  • uitoefenen van toezicht op erkende intermediairs en certificerende Instellingen
  • het zonodig bestuurlijk handhavend optreden als de vereiste erkenning ontbreekt
  • het zonodig schorsen of intrekken van erkenningen bij geconstateerde overtredingen

De ILT kan dus handhavend optreden tegen het bedrijf, de veldwerker, de installateur, het boorbedrijf of de aannemer die de werkzaamheden uitvoert die genoemd zijn in artikel 2.1. “Aanwijzing van werkzaamheden” in de Regeling bodemkwaliteit (Rbk). Dit is onder meer geregeld in de artikelen 15 en 18 van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

Het lokale bevoegd gezag (gemeente, provincie waterschap of RUD) is het bevoegde gezag voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie en bodemenergie. Dit houdt in dat het lokale bevoegd gezag bestuurlijk kan handhaven op:

  • de wijze van toepassing (overeenkomstig de kwaliteitsverklaring en eventueel in overeenstemming met de gebiedspecifieke voorwaarden)
  • de tijdige en correcte melding
  • de te verstrekken kwaliteitsverklaringen

Het lokale bevoegd gezag kan haar bestuursrechtelijke maatregelen alleen inzetten tegen de opdrachtgever. De toezichthouders van het lokale bevoegde gezag zijn, voor zover aangewezen, wel bevoegd tot het uitoefenen van toezicht op alle activiteiten en actoren.

Om bestuurlijke handhaving mogelijk te maken van actoren die buiten de reikwijdte van het lokale bevoegde gezag vallen, kan een overtreding doorgegeven worden aan de ILT op de website Bodemsignaal. Daarnaast kan strafrechtelijke handhaving worden geïnitieerd door het (laten) opmaken van een proces verbaal. Ook particulieren en bedrijven kunnen mogelijke overtredingen melden op de website Bodemsignaal.

De certificerende instantie (CI) die het certificaat aan het bedrijf heeft afgegeven kan ook optreden als het bedrijf zich niet houdt aan de geldende normdocumenten. In dit geval kan het certificaat worden geschorst of ingetrokken. Hierop volgend zal door de minister van IenW de erkenning worden ingetrokken of geschorst.