Moeten (onderhouds)baggerwerkzaamheden bij gehalten groter dan de interventiewaarden nog worden uitgevoerd conform kwalibo nu de Waterwet van kracht is?

Vraag

Moeten (onderhouds)baggerwerkzaamheden bij gehalten groter dan de interventiewaarden nog worden uitgevoerd conform kwalibo nu de Waterwet van kracht is?

Antwoord

Met de inwerkingtreding van de Waterwet (Wtw) zijn de bepalingen uit de Wet bodembescherming (Wbb) met betrekking tot waterbodems vervallen. Dit heeft consequenties voor ingrepen in de waterbodem. De Wbb is immers niet langer meer van toepassing op ingrepen in de waterbodem waarop geen beschikking omtrent ernst en spoedeisendheid rust. Onder de Wtw gelden echter vrijwel dezelfde verplichtingen mbt Kwalibo als voordien onder de Wbb. De uitvoering van de baggerwerkzaamheden is erkenningsplichtig bij een ingreep in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam waarbij meer dan 1.000 m3 van die bodem of oever de interventiewaarden voor waterbodems overschrijdt. De interventiewaarden voor waterbodems zijn te vinden in tabel 2 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.