Aan welke voorwaarden moet voldaan worden bij ontwateren of bewerken van baggerspecie?

Vraag

Aan welke voorwaarden moet voldaan worden bij ontwateren of bewerken van baggerspecie?

Antwoord

Indien er sprake is van bewerking van verontreinigde baggerspecie, dient de bewerking uitgevoerd te worden volgens de BRL SIKB 7500 en onderliggend protocol 7511. Voor het ontwateren van baggerspecie is alleen een erkenning vereist, indien hiervoor op grond van de Wet milieubeheer een vergunning noodzakelijk is. Ontwatering van baggerspecie vanuit een tijdelijke opslag dat plaatsvindt in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (zonder vergunning) valt dus buiten de erkenningsplicht. Zie meer informatie in de paragrafen over het toepassingsgebied in de BRL 7500 en protocol 7511 op de website van SIKB.