Moet het rapporteren van een bodemonderzoek ook door een erkende bodemintermediair worden uitgevoerd?

Vraag

Moet het rapporteren van een bodemonderzoek ook door een erkende bodemintermediair worden uitgevoerd?

Antwoord

Nee, alleen het daadwerkelijk uitvoeren van milieuhygiënisch veldwerk (BRL SIKB 2000) en het analyseren van grondmonsters door laboratoria (AS 3000) vallen onder de erkenningsplicht. De persoon die het veldwerk uitvoert moet ook op de erkenning van de uitvoerende organisaties zijn geregistreerd.

De advies- en rapportagewerkzaamheden, waaronder het uitvoeren van historisch onderzoek (volgens NEN 5725), het opstellen van de onderzoekshypothese en -methode en het beschrijven, toetsen en interpreteren van de resultaten van het onderzoek) behoren hier niet toe.

Het is dus toegestaan dat een adviesbureau bodemonderzoekrapportages opstelt zonder zelf erkend te zijn voor de BRL SIKB 2000, zolang het veldwerk en het laboratoriumwerk wel zijn uitgevoerd door erkende bedrijven (BRL SIKB 2000 en AS 3000) en personen (BRL SIKB 2000).

Overigens moeten veldwerkzaamheden (BRL SIKB 2000) en chemische analyses (AS 3000) alleen verplicht onder erkenning worden uitgevoerd als de onderzoeksresultaten worden gebruikt ter verkrijging van een beschikking van een bestuursorgaan (volgens wetsartikelen die in artikel 21 van het Besluit bodemkwaliteit zijn opgesomd) of als gegevens aan een bestuursorgaan moeten worden verstrekt (volgens wetsartikelen die in artikel 22 van het Besluit bodemkwaliteit zijn opgesomd).

Daarnaast geldt ook een erkenningsverplichting als uit een ander wettelijk voorschrift volgt dat de werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd door een erkende persoon of instelling. Veldwerk dat is uitgevoerd voor 1 juli 2007 valt buiten de erkenningsplicht.

Veldwerkzaamheden en analyses die bijvoorbeeld alleen worden uitgevoerd in verband met eigendomsoverdracht van een locatie (aan- en verkoop) vallen buiten de erkenningverplichting. Maar daarbij moet wel gerealiseerd worden dat als hetzelfde onderzoek op een later moment alsnog overlegd moet worden aan een bestuursorgaan (bijvoorbeeld voor een aanvraag voor een bouwvergunning, het indienen van een saneringsplan of het verrichten van een BUS-melding) het onderzoek niet in behandeling mag worden genomen door het bestuursorgaan.