Moeten werkzaamheden altijd strikt conform het daarvoor geldende normdocument worden uitgevoerd?

Vraag

Moeten werkzaamheden altijd strikt conform het daarvoor geldende normdocument worden uitgevoerd?

Antwoord

In principe wel. Artikel 18 lid 1 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) bepaalt namelijk dat het verboden is werk uit te voeren dat in strijd is met het daarvoor geldende normdocument. Maar het tweede lid biedt de mogelijkheid om bij wettelijk voorschrift af te wijken van het normdocument. Kortom, afhankelijk onder welke wet- en regelgeving een bepaalde activiteit wordt uitgevoerd, zijn er wel of geen mogelijkheden om hiervan af te wijken.

In het geval van de Wet bodembescherming (Wbb) biedt deze onvoldoende basis om bij beschikking af te wijken van bepaalde onderdelen van een BRL. Bij het ontbreken van deze wettelijke basis is het afwijken van werkvoorschriften uit het normdocument alleen toegestaan als hier in het normdocument zelf ruimte voor wordt geboden. Ook als het bevoegd gezag op grond van een wettelijk voorschrift mag afwijken van het normdocument, wordt aangeraden om van die bevoegdheid alleen gebruik te maken als dat in concrete situaties nodig is.