Hoe pas ik de NTA 5755 toe in relatie met de erkenningsregels van het Besluit bodemkwaliteit?

Vraag

Hoe pas ik de NTA 5755 toe in relatie met de erkenningsregels van het Besluit bodemkwaliteit?

Antwoord

In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 staat de uitwerking van het saneringscriterium centraal waarmee wordt vastgesteld of een spoedige sanering noodzakelijk is. Bij een vermoeden van bodemverontreiniging worden locaties op enig moment onderzocht om vast te stellen of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. In de circulaire is een stappenplan beschreven hoe te werk te gaan bij een dergelijk vermoeden. Er dient een nader onderzoek te worden uitgevoerd in overeenstemming met de NTA 5755. De NTA 5755 beschrijft het te volgen proces. Er wordt een conceptueel model opgesteld om ruimtelijk inzicht te krijgen in aard en omvang van de verontreiniging. De onderzoeker maakt de keuze welke combinatie van onderzoekstechnieken worden gebruikt. De website www.bodemrichtlijn.nl biedt hiertoe alle benodigde informatie, inclusief de voor- en nadelen van de verschillende onderzoekstechnieken.

Hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden (ook wel Kwalibo genoemd). Zo is het onder andere verboden een werkzaamheid uit te voeren zonder de daarvoor door Bodem+ afgegeven relevante erkenning. De werkzaamheden waarop deze regels van toepassing zijn variëren van het verrichten van bodemonderzoek en -sanering tot de periodieke inspectie van bodembeschermende voorzieningen en zijn aangewezen in artikel 2.1 van de Regeling bodemkwaliteit. Deze regels gelden alleen voor de werkzaamheden die in artikel 2.1 van de Regeling bodemkwaliteit genoemd worden. Werkzaamheden die hier niet genoemd worden, vallen niet onder de regels van Kwalibo. Daarnaast is het zo dat niet alle handelingen uit artikel 2.1 altijd aangemerkt zijn als werkzaamheid in de zin van Kwalibo. Dit is alleen het geval als deze worden uitgevoerd in de situaties zoals omschreven in het tweede lid van artikel 2.1.

Voorbeeld:
Voor een nader onderzoek is een conceptueel model volgens de NTA 5755 opgesteld en worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  1. het uitvoeren van een georadar onderzoek om 3D-inzicht te krijgen in de bodemopbouw en mogelijke verspreiding van de verontreiniging;
  2. het plaatsen van peilbuizen en het nemen van grond- en grondwatermonsters;
  3. het nemen van bodemluchtmonsters ten behoeve van uitdampingrisico's.

De resultaten van het onderzoek worden vervolgens gerapporteerd aan het bevoegd gezag met als doel een beschikking ernst en spoed aan te vragen.

Aleen de werkzaamheden onder 2 vallen onder de regels van Kwalibo en moeten door een hiervoor erkende instelling of persoon worden uitgevoerd. Het plaatsen van peilbuizen en het nemen van grond- en grondwatermonsters vallen namelijk onder de werkzaamheid ‘veldwerk', zoals omschreven in artikel 2.1, eerste lid, onder l van de Regeling bodemkwaliteit. Dit geldt niet voor de werkzaamheden onder 1 en 3. Deze staan namelijk niet in artikel 2.1 van de Regeling vermeld en hoeven dan ook door niet hiervoor erkende instellingen of personen worden uitgevoerd. Technieken die in dat kader zonder erkenning zijn gehanteerd kunnen door het bevoegd gezag niet worden geweigerd.