Valt het bemonsteren met Liners en passieve samplers onder de erkenningsregeling van Besluit Bodemkwaliteit?

Vraag

Valt het bemonsteren met Liners en passieve samplers onder de erkenningsregeling van Besluit Bodemkwaliteit?

Antwoord

Het bemonsteren met liners en passieve samplers voor grond en grondwater valt onder de Kwalibo regeling en vereist een erkenning voor veldwerk. Er worden immers monsters genomen en naar een laboratorium gestuurd voor analyse.

Toelichting:
Hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden (ook wel Kwalibo genoemd). Zo is het onder andere verboden een werkzaamheid uit te voeren zonder de daarvoor door Bodem+ afgegeven relevante erkenning. De werkzaamheden waarop deze regels van toepassing zijn variëren van het verrichten van bodemonderzoek en -sanering tot de periodieke inspectie van bodembeschermende voorzieningen en zijn aangewezen in artikel 2.1 van de Regeling bodemkwaliteit. Het plaatsen van peilbuizen en het nemen van grond- en grondwatermonsters vallen onder de werkzaamheid ‘veldwerk', zoals omschreven in artikel 2.1, eerste lid, onder L van de Regeling bodemkwaliteit:

  • Art. 2.1. l. veldwerk, dat bestaat uit het plaatsen van boringen en peilbuizen ten behoeve van het nemen van grond- en grondwatermonsters, het nemen van grond- en grondwatermonsters, locatie-inspectie en monsterneming van asbest in de bodem of het uitvoeren van vergelijkbare onderzoeken in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam

Voor het bemonsteren van grond- en grondwater zijn de BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002 van toepassing. Het werken met liners en passieve samplers wijkt af van de standaard werkwijze zoals beschreven in de protocollen. Het toepassen van een alternatieve werkwijze is toegestaan, mits de organisatie voldoet aan de eisen zoals beschreven in hoofdstuk 1.3.2 van de BRL SIKB 2000.

Liners of daaraan soortgelijke apparaten worden ingezet om mechanisch over een grotere lengte een bodemprofiel te steken. Met als doel een profielbeschrijving te maken en (sub)monsters te nemen om naar een laboratorium te sturen voor analyse. Passieve samplers worden voor een bepaalde tijd in een peilbuis gehangen en de daardoor verzamelde monsters worden vervolgens in een laboratorium geanalyseerd. Op www.bodemrichtlijn.nl vindt u meer informatie over deze onderzoekstechnieken, inclusief de voor- en nadelen.