Moet het aanvullen van een ontgravingsput of het aanbrengen van een bodemsanering ook onder het Besluit bodemkwaliteit gemeld worden?

Vraag

Moet het aanvullen van een ontgravingsput of het aanbrengen van een bodemsanering ook onder het Besluit bodemkwaliteit gemeld worden?

Antwoord

In artikel 42 Bbk is bepaald dat voor alle handelingen als bedoeld in artikel 35 (met uitzondering van f) een melding moet worden gedaan bij de Minister. In artikel 35 onder c van het Bbk is bepaald dat grond die wordt toegepast om te saneren conform artikel 39 Wbb een vorm van nuttige toepassing is waarvoor de regels van het Bbk gelden. Hieruit volgt dat een initiatiefnemer bij het toepassen van grond bij een sanering conform artikel 39 Wbb ook een melding moet doen in het kader van het Bbk. Dubbele meldplicht dus! Dit geldt overigens niet voor BUS-saneringen gelet op artikel 36, lid 2 onder c Bbk.

De melding moet ook naar het bevoegd gezag Bbk (dus de gemeente, tenzij sprake van een provinciale inrichting). Aanvankelijk was de verwachting dat de dubbele meldingsplicht bij de herziening van het Bbk in 2014 komt te vervallen. Door het implementatieteam Bbk is echter geadviseerd om de meldingsplicht in stand te houden, maar via een wijziging in bevoegdheden in art 3 Bbk te regelen dat bevoegd gezag Wbb bij toepassingen op saneringslocaties ook het bevoegde gezag Bbk wordt (vergelijkbaar als nu voor de provinciale inrichtingen).