Wat doet het bevoegd gezag met mijn melding?

Vraag

Wat doet het bevoegd gezag met mijn melding?

Antwoord

De melding biedt het lokale bevoegd gezag de mogelijkheid te verifiëren of de toe te passen partij en de voorgenomen toepassing voldoen aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit en desgewenst zorg te dragen voor de handhaving. Het bevoegd gezag is op grond van het Besluit bodemkwaliteit niet verplicht om de melding te publiceren en neemt geen formeel besluit op de melding. Na verstrijken van de termijn van ten minste vijf werkdagen mag de toepasser starten met de nuttige toepassing, maar het bevoegd gezag mag en kan ook hierna nog handhavend optreden. De toepasser is en blijft verantwoordelijk voor het voldoen aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit. Als toepasser kunt u zich dus niet beroepen op het uitblijven van een mededeling op de melding.

Als toepasser kunt u van een bevoegd gezag uit oogpunt van behoorlijk bestuur wel verwachten dat het bevoegd gezag de melding beoordeelt binnen de gestelde termijn. De meeste bevoegde gezagen stemmen per brief of e-mail in met een correcte melding tot voornemen van een nuttige toepassing. Bodem+ adviseert de toepasser actief te vragen om bovengenoemde instemming van het bevoegd gezag vooruitlopend op feitelijke start van de nuttige toepassing (ook na verstrijken van de gestelde termijnen).

Een (positieve of negatieve) mededeling van het bevoegd gezag is geen besluit (beschikking) in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen de mededeling door het bevoegd gezag naar aanleiding van de melding kan door derden of belanghebbenden geen bezwaar of beroep worden aangetekend.