Schriftelijk overleg inzake Voorhang Besluit bodemenergiesystemen, nr 173, 29-8-2011

Verslag van een schriftelijk overleg over het voorgestelde Besluit bodemenergiesystemen.

Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 1) hadden de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, de SP en de ChristenUnie de behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de brief over het voorgestelde Besluit bodemenergiesystemen (kamerstuk 29 383, nr. 154).
De minister heeft deze vragen en opmerkingen beantwoord bij brief van 26 augustus 2011.