Wat zijn de terugsaneerwaarden bij BUS?

Vraag

Wat zijn de terugsaneerwaarden bij BUS?

Antwoord

Categorie immobiel

De Maximale Waarden uit het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) gelden ook als terugsaneerwaarden en als kwaliteitseis voor de leeflaag en aanvulgrond. De terugsaneerwaarden voor de categorie immobiel zijn geformuleerd in artikel 3.1.6 van de Regeling uniforme saneringen en zijn als volgt:

  • als de saneringslocatie is gelegen in een gebied waarvoor gebiedsspecifiek toetsingskader is vastgesteld volgens het Bbk, gelden de lokale maximale waarden zoals die door de gemeente voor dat gebied en de betreffende functie zijn vastgesteld
  • als de saneringslocatie is gelegen binnen het gebied dat is ingedeeld in de bodemfunctieklasse wonen of industrie gelden de maximale waarden wonen of maximale waarden industrie
  • voor situaties waarvoor geen bodemfunctieklassekaart is vastgesteld of voor gebieden die niet zijn ingedeeld in een bodemfunctieklasse (bijvoorbeeld landbouw, natuur en moestuinen/volkstuinen) gelden de Achtergrondwaarden (AW2000) als terugsaneerwaarde

Categorie mobiel

In artikel 3.2.4 van de Regeling is aangegeven dat ontgraven moet worden tot een niveau waarop de ontgraving geurvrij en minimaal aan de volgende terugsaneerwaarden moet worden voldaan:

  • voor grond: de naar grondsoort gecorrigeerde concentraties tot maximaal het niveau van 0,1 x interventiewaarde voor PAK (som 10 VROM) en tot de natuurlijke achtergrondwaarden (AW-2000) voor vluchtige aromaten en voor de overige verontreinigende stoffen tot ten hoogste de Generieke Maximale Waarden voor de bodemfunctieklasse wonen of de voor deze stoffen vastgestelde lokale maximale waarden
  • voor grondwater: een niveau gelijk of lager dan de interventiewaarden voor alle stoffen