In welke situaties mag binnen de categorie tijdelijk uitplaatsen al na vijf werkdagen worden gestart met de sanering en mag milieukundige begeleiding achterwege blijven?

Vraag

In welke situaties mag binnen de categorie tijdelijk uitplaatsen al na vijf werkdagen worden gestart met de sanering en mag milieukundige begeleiding achterwege blijven?

Antwoord

Bij de categorie tijdelijk uitplaatsen mag, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, al na vijf werkdagen worden gestart met de sanering en worden afgezien van milieukundige begeleiding. In alle overige gevallen mag pas na vijf weken worden gestart en is wel milieukundige begeleiding noodzakelijk. Het gaat om de volgende voorwaarden:

  • alle grond wordt na ontgraving teruggebracht in het profiel van ontgraving (dus geen afvoer van verontreinigde grond*)
  • op de saneringslocatie is geen isolatielaag (in de vorm van een leeflaag of andere duurzame afdeklaag) aanwezig is, die na afloop van de sanering moet worden hersteld**
  • de bodem is tot ontgravingdiepte verontreinigd en de kwaliteit van de terug te plaatsen grond verschilt niet met die van de aansluitende bodem

Overigens is het in bovengenoemde omstandigheden wel noodzakelijk dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door een BRL 7000 erkend bedrijf en dient eveneens een (verkort) evaluatieverslag te worden ingediend.

Zie voor meer informatie de paragrafen 2.6 en 7.3 van de Handreiking uniforme saneringen.

* In de handreiking uniforme saneringen is verder het volgende vastgelegd: “Omdat het praktisch gezien nooit mogelijk is om alle grond weer terug te brengen in het profiel van ontgraving wordt hiervoor een ondergrens gehanteerd van 25 m3. Dit wil zeggen dat wordt voldaan aan de genoemde voorwaarde als ten hoogste 25 m3 verontreinigde grond niet kan worden teruggeplaatst en van de saneringslocatie moet worden afgevoerd.”

** De verwijzing naar isolatielaag heeft betrekking op een in het verleden uitgevoerde sanering, waarbij deze constructie als saneringsmaatregelen is aangebracht en ook als zodanig in stand moet worden gehouden.