Hoe zit het met de geldigheidstermijn van een BUS-melding en hoe lang mag een BUS sanering duren?

Vraag

Hoe zit het met de geldigheidstermijn van een BUS-melding en hoe lang mag een BUS sanering duren?

Antwoord

Geldigheidstermijn BUS melding

De geldigheidstermijn van een BUS-melding (dat wil zeggen de termijn tussen indienen van de melding en de daadwerkelijke start) bedraagt één jaar. Een extra verlenging van deze termijn is niet mogelijk. Starten na deze termijn van één jaar betekent dat opnieuw een BUS melding moet worden ingediend.

Duur van een BUS sanering

In artikel 39b, eerste lid, van de Wbb is een definitie gegeven van uniforme sanering, namelijk het betreft een eenvoudige, gelijksoortige sanering van korte duur. In de artikelen van het Besluit en de Regeling is er voor gekozen de term ‘van korte duur’ niet in te vullen met een strikte maximale termijn. De saneringswerkzaamheden dienen slechts binnen een redelijke termijn te zijn afgerond. Hier vallen ook alle bijkomende werkzaamheden onder, zoals het opruimen van voor de sanering ingerichte depots. Het is toegestaan dat de werkzaamheden in verschillende fasen worden uitgevoerd.

In de algemene toelichting bij de Regeling uniforme saneringen zijn wel richttermijnen opgenomen. De richttermijn voor de afronding van de saneringswerkzaamheden betreft voor de categorieën immobiel, tijdelijk uitplaatsen en projectgebied De Kempen circa zes maanden. Voor de categorie mobiel is dat, in geval van een grondsanering circa één maand en in geval van een grondwatersanering circa twaalf maanden. De richttermijn voor de afronding van de saneringswerkzaamheden wordt gerekend vanaf het tijdstip van de feitelijke aanvang van de sanering. Er kan dus niet gehandhaafd worden op het niet behalen van een richttermijn.