Wanneer is een aanvaardbaar bodemrisico toegestaan?

Vraag

Wanneer is een aanvaardbaar bodemrisico toegestaan?

Antwoord

In de NRB is de mogelijkheid opgenomen een aanvaardbaar bodemrisico te realiseren, wanneer er sprake is van een bestaande inrichting waarbij het redelijkerwijs niet mogelijk is een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren. Dit mag u alleen in overleg en overeenstemming met het bevoegd gezag toepassen.

In dat geval wordt op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd plan van aanpak ter plaatse van de bodembedreigende activiteit een grondwatermonitoring uitgevoerd. Hiermee wordt er geanticipeerd op het beperken en zoveel mogelijk herstellen van een eventueel optredende verontreiniging of aantasting van de bodem. De grondwatermonitoring is daarbij een beheersmaatregel en moet worden uitgevoerd volgens een plan van aanpak aanvaardbaar bodemrisico in bijlage 3 van deel 3 van de NRB.

Het Activiteitenbesluit stelt in artikel 2.9a naast het uitvoeren van een grondwatermonitoringssysteem de volgende eisen aan het plan van aanpak:

  • uitvoeren van een bodemonderzoek naar de nulsituatie
  • wijze waarop en termijn waarbinnen eventueel optredende bodemverontreiniging wordt hersteld
  • geraamde kosten van het herstel van de bodem en de wijze waarop hiervoor financiële zekerheid wordt gesteld