Handreiking grondwaterkwaliteitsbeheer onder de Omgevingswet beschikbaar

Deze handreiking is een hulpmiddel voor alle overheden bij het begrijpen van de inhoud en de bedoeling van het nieuwe stelsel van de Omgevingswet in relatie tot het beheer van de grondwaterkwaliteit. De focus ligt daarbij met name op de omgang met historische (grondwater)verontreinigingen. De handreiking is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld, maar tot stand gekomen met medewerking van verschillende overheden.

Samen werken aan grondwaterbeheer

De handreiking geeft weer hoe het instrumentarium van de Omgevingswet ingezet kan worden voor het halen van doelen voor grondwaterkwaliteit. De handreiking licht zowel de Omgevingswet toe, als het Aanvullingsspoor bodem. De handreiking kan op dit moment niet op alle onderdelen invulling geven aan de vragen die leven in de uitvoeringspraktijk. Dit komt mede doordat provincies nog bezig zijn met het ontwikkelen van beleid en de doorwerking daarvan in omgevingsverordeningen en waterprogramma’s.

In hoofdstuk 5 van de handreiking is een casus opgenomen. Deze casus ondersteunt het gesprek tussen overheden over de omgang met historische verontreinigingen. De casus helpt gemeenten en provincies ook bij het maken van nieuwe beleid.

Beheer van grondwaterkwaliteit en -kwantiteit in de praktijk

Het is nu aan de decentrale overheden om, met deze handreiking onder de arm, verder invulling te geven aan hun beleid. Decentrale overheden gaan dit in 2020 in praktijk brengen. Ongetwijfeld komen daar (nieuwe) vragen bij op. Dit jaar worden daarom ook diverse bijeenkomsten over dit thema georganiseerd.

Eindconcept

Dit is het eindconcept van de handreiking. Eind 2020 is een update van de handreiking voorzien. De handreiking wordt aangevuld met voorbeelden uit de praktijk.


Zie ook

Waterinlaat De Kwal Castricum 2013-01-13

Update Handreiking grondwaterkwaliteit