Overzicht van regelingen over activiteiten in de diepere ondergrond, Artikelen uit Bouwrecht

Wet- en regelgeving voor de ondergrond

Deze twee artikelen bieden een overzicht van de wet- en regelgeving voor de ondergrond. Het eerste artikel betreft de Mijnbouwwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Kernenergie wet en de Wet milieubeheer. Aan de orde komen de verdeling van verantwoordelijkheid voor de ondergrond over de verschillende overheidslagen en in hoeverre de regelgeving een adequate rijkssturing van ruimtelijke ontwikkelingen in de ondergrond mogelijk maakt. In het tweede artikel komen de volgende wetten aan de orde:

  • Wet bodembescherming (Wbb), het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en sanering spoedlocaties uit 2009 (regelingen aangekondigd voor de gebiedsgerichte aanpak van grootschalige grondwaterverontreiniging, bodemenergiesystemen en de basisregistratie ondergrond, de Europese randvoorwaarden ter bescherming van de grondwaterkwaliteit, die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn water en de Grondwaterrichtlijn;
  • de bescherming van bijzondere waarden en functies van de bodem (duurzame drinkwatervoorziening);
  • regelgeving ter bescherming van bijzondere waarden, met name Natura 2000-gebieden;
  • archeologische en geologische monumenten;
  • de juridische situatie in de Noordzee;
  • enkele privaatrechtelijke aspecten.