Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de Aanpassingswet Wbb die primair gericht zijn op verbetering van de uitvoerbaarheid?

Vraag

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de Aanpassingswet Wbb die primair gericht zijn op verbetering van de uitvoerbaarheid?

Antwoord

  • invoering van de mogelijkheid om de persoon aan te wijzen die een maatregel op grond van artikel 37 moet treffen en toevoeging van gedoogplicht (aanpassing van de artikelen 37 en 49 Wbb)
  • uitbreiding van de toetscriteria voor het saneringsplan (aanpassing van artikel 39 Wbb)
  • uitbreiding van de toetscriteria voor het saneringsverslag (aanpassing van artikel 39c Wbb)
  • verbetering van de grondslag voor deelsaneringen (aanpassing van artikel 40 Wbb)
  • uitdrukkelijke regeling van de bevoegdheid tot bestuursrechtelijke handhaving met betrekking tot de saneringsplicht op bedrijventerreinen (aanpassing van artikel 95 Wbb)
  • aanpassing van de regeling tot opschorting van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning voor het bouwen in verband met bodemverontreiniging (aanpassing van artikel 6.2.c van de Wet algemenen bepalingen omgevingsrecht (hierna ook: Wabo)
  • mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van handelingen in strijd met verplichtingen die voortvloeien uit artikel 37 en artikel 55ab Wbb (aanpassing Wet op de economische delicten)
  • de aanpassing van artikel 55ab Wbb is zowel gericht op lastenvermindering als op verbetering van de uitvoerbaarheid: introductie van artikel 55ab, waardoor van rechtswege nader onderzoek wordt verplicht inzake de verontreiniging van bedrijfsterreinen. Dit artikel is per 1 juli 2013 in werking getreden.