Per 1 juli 2013 hoeft bevoegd gezag Wbb niet meer in te stemmen met het evaluatieverslag bij BUS Tijdelijk Uitplaatsen. Wat is de achterliggende reden hiervan?

Vraag

Per 1 juli 2013 hoeft bevoegd gezag Wbb niet meer in te stemmen met het evaluatieverslag bij BUS Tijdelijk Uitplaatsen. Wat is de achterliggende reden hiervan?

Antwoord

Bij deze categorie saneringen onder BUS is geen sprake van een saneringsdoelstelling waarop getoetst hoeft te worden. Om die reden is het afgeven van een beschikking over evaluatieverslag niet meer nodig Het afschaffen van de instemming met het BUS-evaluatieverslag neemt niet weg dat de sanering dient te voldoen aan de overige verplichtingen vanuit het Besluit en de Regeling uniforme saneringen, waaronder ook het verstrekken van een evaluatieverslag (standaard digitaal invulbaar formulier) door de saneerder aan het bevoegd gezag. Op grond van artikel 95 Wbb kan het bevoegd gezag zo nodig handhavend optreden in de vorm van bestuursdwang of een last onder dwangsom.