Om wat voor soort onderzoek gaat het in het nieuwe artikel 55ab Wbb?

Vraag

Om wat voor soort onderzoek gaat het in het nieuwe artikel 55ab Wbb?

Antwoord

In het artikel wordt komt ‘onderzoek' tweemaal voor.
Ten eerste moet er blijkens een oriënterend onderzoek of een ander veldonderzoek een vermoeden zijn dat er sprake kan zijn van een verontreiniging die ernstig en spoedeisend is. Ten tweede dient er van rechtswege nader onderzoek te worden verricht. Dit is een nader onderzoek zoals bedoeld in artikel 29 van de Wbb. De NTA 5755 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij nader bodemonderzoek. Het nader onderzoek bouwt voort op de resultaten die zijn verkregen bij het vooronderzoek (NEN 5725) en verkennend onderzoek (NEN 5740) en heeft tot doel het verkrijgen van meer en meer nauwkeurige gegevens over de aard en omvang van mogelijk aanwezige verontreinigingen. Er is hier dus ruimte voor maatwerk. Het is bij de toepassing van artikel 55ab immers mede afhankelijk van hoeveel aanvullende informatie of onderzoeksgegevens het bevoegd gezag nog nodig heeft in het specifieke geval. Aan de hand van deze gegevens wordt de ernst van de verontreiniging vastgesteld.