Ziet artikel 55ab Wbb op alle bedrijfsterreinen?

Vraag

Ziet artikel 55ab Wbb op alle bedrijfsterreinen?

Antwoord

Nee, enerzijds moet het gaan om bedrijfsterreinen als bedoeld in artikel 55a Wbb. Daarnaast moet het bedrijfsterrein aangewezen zijn op de lijst bij het Aanpassingsbesluit, de zogenaamde SUBI + lijsten. Dit zijn cumulatieve voorwaarden (en/en). Zie ook het stroomschema dat bij het besluit is bijgevoegd.

Hoewel de SUBIplus-methodiek een deugdelijk instrument biedt voor de selectie van potentiële spoedselecties die vallen onder artikel 55ab, kunnen nog andere locaties in beeld komen die mogelijk spoedeisend zijn. Daarop is artikel 55ab Wbb niet van toepassing. Met betrekking tot deze locaties kan het bevoegd gezag zo nodig het reeds bestaande bevelsinstrumentarium inzetten. Dit instrumentarium is daartoe beschikbaar gebleven. Omgekeerd geldt dat niet iedere locatie die binnen de SUBIplus-selectie valt, daadwerkelijk spoedeisend zal zijn. Het te verrichten nader onderzoek beoogt juist om hier definitief duidelijkheid over te bieden.