Hoe is het bodemsaneringsbeleid afgestemd op het hergebruiksbeleid van grond en baggerspecie, zoals dat geregeld wordt in Besluit bodemkwaliteit?

Vraag

Hoe is het bodemsaneringsbeleid afgestemd op het hergebruiksbeleid van grond en baggerspecie, zoals dat geregeld wordt in Besluit bodemkwaliteit?

Antwoord

Bij immobiele verontreinigingen wordt de saneringdoelstelling primair bepaald door de geschiktheid van de bodem voor de aanwezige of de voorgenomen functie cq het gebruik van de bodem. Bij voorkeur wordt daar door het bevoegd gezag Wbb aangesloten bij het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).
Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen situaties waarbij het Bbk volledig van toepassing is (aanbrengen van aanvulgrond en leeflagen) en waarbij het wenselijk is dat op het Bbk aangesloten wordt (bijv. vaststellen terugsaneerwaarde).
Voor aanvulgrond en leeflagen geldt dan ook dat de kwaliteitseis bepaald wordt door het geldende generieke (dubbele toets van bodemfunctieklasse é;n bodemkwaliteit van de omgeving) of gebiedsspecifieke beleid (Lokale Maximale Waarden). Gemotiveerd afwijken is niet toegestaan.
Voor de terugsaneerwaarden geldt dat bij voorkeur wordt aangesloten op de bodemfunctieklasse (generiek beleid) danwel de Lokale Maximale Waarden (gebieddspecifiek beleid). Het bevoegd gezag Wbb mag gemotiveerd kiezen voor een hiervan afwijkende terugsaneerwaarde, bijvoorbeeld op basis van de toekomstige bestemming of de daadwerkelijke functie in plaats van de functiekaart.

Hoewel het toepassen van aanvulgrond op een bodemsaneringslocatie onder (art 35 van) het Bbk valt en daarmee het bevoegd gezag Bbk een toezichthoudende en handhavende rol geeft, is het niet wenselijk dat twee verschillende instanties (bevoegd gezag Wbb en bevoegd gezag Bbk) toezicht houden op hetzelfde aspect tijdens de bodemsanering. Het ligt voor de hand dat het bevoegd gezag Wbb ook toezicht houdt op het aanbrengen van aanvulgrond op de saneringslocatie. Het verdient aanbeveling dat beide bevoegde overheden hier onderling goede afspraken over maken.