Hoe kan worden omgegaan met stoffen die niet genormeerd zijn?

Vraag

Hoe kan worden omgegaan met stoffen die niet genormeerd zijn?

Antwoord

In bijlage 6 van de Circulaire bodemsanering is een richtlijn voor het omgaan met niet-genormeerde stoffen opgenomen. Het gaat hierbij om stoffen die slechts incidenteel als bodemverontreiniging worden aangetroffen en waarvoor in de circulaire bodemsanering en regeling bodemkwaliteit geen normen (interventiewaarden, indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s), achtergrondwaarden grond of streefwaarden grondwater) vermeld zijn. Bij het ontbreken van deze normen is niet duidelijk of sprake is van een bodemverontreiniging en/of sprake is van ernst en spoed. Deze richtlijn geeft voor deze stoffen handvaten.