Hoe moet worden omgegaan met de zorgplicht bij het voorkomen van verhoogde chloride gehalten?

Vraag

Hoe moet worden omgegaan met de zorgplicht bij het voorkomen van verhoogde chloride gehalten?

Antwoord

In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (bijlage 1) is geen interventiewaarde of indicatief niveau voor ernstige verontreiniging opgenomen. Voor grond is deze stof dus niet genormeerd (wel is een streefwaarde voor grondwater beschikbaar). Maar in bijlage 6 van de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 wordt wel aangegeven dat ook in het geval van verontreinigingen met stoffen waarvoor geen interventiewaarde is afgeleid, er sprake kan zijn van een geval van ernstige verontreiniging.

Het RIVM heeft EReco MTReco-waarden opgesteld voor chloride in grond en grondwater. Als een locatie bepaalde ecologische waarden heeft kan hieraan getoetst worden. Zie het onderzoeksrapport van het RIVM. Voor specifieke situaties kan het bevoegd gezag dan in overleg treden met het RIVM. Het wel of niet saneren van een chlorideverontreiniging hangt samen met de risico's van de verontreiniging voor bijvoorbeeld het gebruik van het grondwater. Het is aan het bevoegd gezag om een beslissing te nemen onder afweging van de (mogelijke) risico's.

Bij een nieuw geval van bodemverontreiniging of ongewoon voorval moet de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan zoveel mogelijk ongedaan worden gemaakt. In dergelijke situaties wordt over het algemeen de natuurlijk voorkomende achtergrondconcentratie als terugsaneerwaarde gehanteerd.