Is het verplicht om stap 3 uit het saneringscriterium te doorlopen en welke methoden voor de risicobeoordeling zijn wel of niet toegestaan?

Vraag

Is het verplicht om stap 3 uit het saneringscriterium te doorlopen en welke methoden voor de risicobeoordeling zijn wel of niet toegestaan?

Antwoord

Nee, stap 3 is niet verplicht. De stappen 1 en 2 betreffen een standaard risicobeoordeling en moeten altijd uitgevoerd worden. Als uit de standaard risicobeoordeling volgt dat (een deel van) de aanwezige verontreiniging bij het huidige of toekomstige gebruik onaanvaardbare risico’s oplevert kan er, met het oog op de mogelijke overschatting van de risico’s in de toegepaste methodieken in stap 2, aanleiding zijn te verwachten dat een meer specifieke risicobeoordeling voor het betreffende geval van ernstige verontreiniging tot een andere conclusie leidt.

De initiatiefnemer kan er voor kiezen om een dergelijke locatiespecifieke risicobeoordeling (stap 3) aansluitend aan de standaard risicobeoordeling uit te voeren. Ook het bevoegd gezag Wbb kan aangeven dat een locatiespecifieke beoordeling plaats moet vinden, als zij dat nodig vindt met het oog op de besluitvorming.

De derde stap bestaat uit aanvullende metingen en/of aanvullende modelberekeningen. In de modelberekeningen kunnen modelmatig berekende gehalten worden vervangen door op de locatie gemeten gehalten. De derde stap wordt daarmee meer locatiespecifiek. Het is niet nodig om metingen of aanvullende modelberekeningen voor elk onderdeel van de generieke modelberekening te verrichten. De aanvullende metingen en/of aanvullende modelberekeningen kunnen worden gericht op kritische blootstellingroutes of onderdelen daarvan.

Er zijn nog geen gevalideerde meetmethoden of richtlijnen vastgesteld die moeten worden gebruikt voor het uitvoeren van deze metingen in stap 3. Het RIVM heeft voor de locatiespecifieke beoordeling voor humane risico’s wel een aantal meetmethoden ontwikkeld of in ontwikkeling die kunnen worden gebruikt.

Voor de locatiespecifieke beoordeling van ecologische risico's kan een keuze gemaakt worden tussen de twee opties:

  1. een gestructureerde maatschappelijke afweging in de vorm van een overleggroep met betrokkenen volgens de NEN 5737 om na te gaan of het zinvol is om vervolgonderzoek uit te voeren en/of sanering- en beheersmaaregelen zinvol en nodig zijn. Op de website van de Risicotoolbox bodem staat de Toelichting Maatschappelijke Afweging
  2. direct kiezen voor vervolgonderzoek in de vorm van een Triade-onderzoek of monitoring. Hiervoor kan de Handreiking 'TRIADE 2011: Locatiespecifiek ecologisch onderzoek van het RIVM of de procesmatige aanpak volgens de NEN 5737 gebruikt worden. Het is aan de initiatiefnemer en het bevoegd gezag om tot overeenstemming te komen over de geschiktheid van de te gebruiken methode. Voor het opstellen van een onderzoeksplan en bemonstering voor een Triade-onderzoek verwijzen wij naar SIKB protocol 2301

Op de website van de Risicotoolbox Bodem staat meer informatie over de Handelingsperspectieven ecologische risico's. Dit is een overzicht van maatregelen die toegepast kunnen worden op locaties met ecologische risico’s.