Is graven na de uitspraak van de ABRvS van 14 oktober 2009 (200900349/1/M2) nu ineens geen saneren meer?

Vraag

Is graven na de uitspraak van de ABRvS van 14 oktober 2009 (200900349/1/M2) nu ineens geen saneren meer?

Antwoord

Nee. Graven kan nog steeds saneren zijn. In deze zaak stond weliswaar het graven van een gleuf ten behoeve van werkzaamheden aan de riolering centraal, maar ging het in feite om de handhavingsgrondslag. Deze was namelijk onjuist. De graafwerkzaamheden zagen namelijk niet op de uitvoering van het raamsaneringsplan. Er gold wat betreft deze werkzaamheden dus geen verplichting op grond van artikel 39a van de Wet bodembescherming. De graver in kwestie had immers geen eigen saneringsplan. Deze specifieke graafwerkzaamheden konden in dit geval dus ook niet aangemerkt worden als saneringshandelingen zoals opgenomen in het raamsaneringsplan. Dit laat onverlet dat de graver van de gleuf afzonderlijk een melding op grond van artikel 28 Wbb had moeten doen. Er werden immers wel handelingen verricht ten gevolge waarvan de verontreiniging werd verminderd of verplaatst.