Wie moet een nieuwe verontreiniging saneren?

Vraag

Wie moet een nieuwe verontreiniging saneren?

Antwoord

In principe moet de veroorzaker op grond van artikel 13 Wbb de verontreiniging indien redelijkerwijs haalbaar wegnemen. Uit de jurisprudentie volgt echter dat de zorgplicht van artikel 13 Wbb zich niet alleen richt tot de directe veroorzaker van de verontreiniging, maar ook tot degene die bevoegd en feitelijk in staat is om een overtreding van de zorgplicht te voorkomen of te beperken. Bijvoorbeeld de eigenaar van een perceel. Tot slot functioneert het bevoegd gezag Wbb als achtervang indien noch de veroorzaker noch de eigenaar kan worden aangesproken. Dit volgt uit artikel 48 Wbb.