Wat is saneren van de bodem?

Vraag

Wat is saneren van de bodem?

Antwoord

Volgens artikel 1 van de Wet bodembescherming is dit het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van verontreiniging en de directe gevolgen daarvan of van dreigende verontreiniging van de bodem. De wet kent echter nog een andere activiteit, namelijk het verrichten van handelingen ten gevolge waarvan de verontreiniging in de bodem wordt verminderd of verplaatst (art. 28 Wbb). Dit wordt qua rechtsgevolg op é;é;n lijn gesteld met saneren.