Wanneer moet ik volgens de Wbb melden?

Vraag

Wanneer moet ik volgens de Wbb melden?

Antwoord

Artikel 28 van de Wbb heeft een ruim bereik. Immers, degene die voornemens is de bodem te saneren of handelingen verricht ten gevolge waarvan de verontreiniging wordt verminderd of verplaatst moet een melding doen bij bevoegd gezag Wbb. Uit de jurisprudentie volgt dat de meldingsplicht van artikel 28 Wbb ook van toepassing is als de verontreiniging door menselijk ingrijpen wordt verplaatst, zonder dat er gesaneerd wordt (ABRvS 28 november 2008, 200709053/1). Met deze bepaling heeft de wetgever beoogd een ruime werkingssfeer van artikel 28 van de Wbb te bereiken, namelijk het zicht houden op verontreinigde locaties en verontreinigde grondstromen (Kamerstukken II, 1991-1992, 21556, nr. 5, pag. 20).
In sommige gevallen kan een melding achterwege blijven. Zie voor de uitzonderingen artikel 28 lid 3 en 4 Wbb.