Wie is bevoegd gezag?

Vraag

Wie is bevoegd gezag?

Antwoord

In de situaties waarin volgens de Wbb gesaneerd wordt (zie hierboven), blijft bevoegd gezag Wbb bevoegd. Dit is anders onder de Wtw. De Waterwet kent twee waterbeheerders van watersystemen: het Rijk als beheerder van de rijkswateren en de waterschappen als beheerders van de regionale wateren. Afhankelijk van het soort watersysteem is óf het Rijk óf het waterschap bevoegd gezag.