Het bevoegd gezag heeft in 2001 de schuldige eigenaar van een bronperceel per brief medegedeeld dat de sanering van overheidswege zal worden uitgevoerd, met afkoop van het aandeel van de schuldig eigenaar, maar de sanering is nog niet uitgevoerd.

Vraag

Het bevoegd gezag heeft in 2001 de schuldige eigenaar van een bronperceel per brief medegedeeld dat de sanering van overheidswege zal worden uitgevoerd, met afkoop van het aandeel van de schuldig eigenaar, maar de sanering is nog niet uitgevoerd.

Antwoord

In de Wbb van 1 januari 2006 is een saneringsplicht opgenomen voor de eigenaar of in geval van erfpacht, de erfpachter, van een bedrijfsterrein waar een geval van ernstige verontreiniging is ontstaan. In het overgangsrecht is de volgende bepaling opgenomen:

"ARTIKEL IV
De verplichting, bedoeld in artikel 55b, eerste lid, is niet van toepassing op eigenaren dan wel erfpachters van bedrijfsterreinen aan wie het bevoegd gezag, voor 1 januari 2002, schriftelijk heeft bevestigd dat het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 48, tot sanering zal overgaan."

Gelet op deze overgangsbepaling is de saneringsplicht niet van toepassing. Het bevoegd gezag heeft al voor 1 januari 2002 schriftelijk bevestigd dat het bevoegd gezag tot sanering overgaat.