Wanneer kan er financiële zekerheid worden gesteld?

Vraag

Wanneer kan er financiële zekerheid worden gesteld?

Antwoord

Twee situaties van financiële zekerheid kunnen zich voordoen:

  1. Financiële zekerheid bij overdracht van verontreinigde grond (art. 55b Wbb). Naast de nieuwe eigenaar blijft de oude eigenaar hoofdelijk aansprakelijk totdat de nieuwe eigenaar zekerheid heeft gesteld. Het bevoegd gezag moet hiermee instemmen. Het Besluit financiële bepalingen bodemsanering regelt dat de zekerheid in stand blijft totdat het bevoegd gezag instemt met het saneringsplan. Ook daarin zijn de vormen van financiële zekerheid benoemd.
  2. Financiële zekerheid gericht op de kosten van nazorg en langdurige saneringen (art. 39 Wbb). Het Besluit financiële bepalingen bodemsanering perkt deze bevoegdheid in, geregeld is namelijk dat deze zekerheid alleen mag worden gevraagd wanneer meer dan 50% van de kosten van sanering dan wel nazorg na een periode van tenminste 5 jaar wordt gemaakt.