Kostenverhaal

Let op: deze webpagina beschrijft het regime van de Wet bodembescherming. De Wet bodembescherming is onder de Omgevingswet alleen van toepassing (geheel of gedeeltelijk) als dit volgt uit het overgangsrecht.

Bodem+ is namens de Staat der Nederlanden belast met de uitvoering van de wettelijke taak kostenverhaal. Het verhalen van kosten is vaak een langdurig proces. Ter behoudt van het recht tot kostenverhaal worden vorderingen elke 5 jaar gestuit. Uit artikel 3.2 Aanvullingswet bodem volgt dat gestuite vorderingen vallen onder het eerbiedigend overgangsrecht. Deze worden na inwerkingtreding van de Omgevingswet (hierna Ow) aldus onder het regime van de Wet bodembescherming verder afgewikkeld.

NB Kostenverhaal vindt ook onder de Ow nog plaats. De Ow kent namelijk een eigen instrument om kosten te verhalen na het ontstaan van schade aan de fysieke leefomgeving volgens artikel 13.3 a Ow.

Artikel 75 Wet bodembescherming

Kostenverhaal vindt plaats volgens de Wet bodembescherming (artikel 75). De Staat kan de kosten die zijn gemaakt voor onderzoek en sanering overeenkomstig de regels voor onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking verhalen op de veroorzaker van de bodemverontreiniging, respectievelijk op degene die door dat onderzoek of die sanering ongerechtvaardigd wordt verrijkt. In de de ‘Beleidsregel kostenverhaal’ en ‘Notitie Ongerechtvaardigde verrijking’ is neergelegd in welke gevallen de Staat kostenverhaal in ieder geval redelijk acht.

Uitvoering

Bij de uitvoering van deze taak werkt Bodem+ vaak samen met provincies en gemeenten voor gegevensverstrekking, noodzakelijke onderbouwing van een individuele kostenverhaalzaak. Het kantoor van de Landsadvocaat ondersteunt Bodem+.

Contact

Voor vragen over kostenverhaal kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Downloads

Externe links