Wat betekent de wijziging van artikel 28 Wbb?

Vraag

Wat betekent de wijziging van artikel 28 Wbb?

Antwoord

Als is voldaan aan alle vereisten en de juiste gegevens bij de melding zijn verstrekt, dan neemt het bevoegd gezag Wbb voor deze specifieke onttrekking van het grondwater geen beschikking ernst en spoed. Het reguliere saneringstraject hoeft vervolgens niet te worden doorlopen. Indien uit de gegevens die bij de melding zijn overgelegd, volgt dat de onttrekking van het grondwater - en indien van toepassing het terugbrengen daarvan - het belang van de bescherming van de bodem schaadt, dan dient alsnog het reguliere saneringsspoor te worden gevolgd. Denk daarbij aan het verstoren van een lopende sanering of nazorg, bedreiging van kwetsbare objecten of doorkruising van het instellen van een gebiedsgerichte aanpak. Bij dat laatste kan een melding op grond van artikel 28 lid 3 Wbb aanleiding zijn om deze partij te betrekken bij het beheerplan gebiedsgericht grondwaterbeheer.