Om wat voor onttrekkingen gaat het?

Vraag

Om wat voor onttrekkingen gaat het?

Antwoord

Het moet gaan om een onttrekking als bedoeld in artikel 1.1. van de Waterwet, namelijk het onttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting. En er moet sprake zijn van één van de volgende situaties:

  1. er is een vergunning vereist op grond van artikel 6.4 van de Waterwet en de onttrekking geschiedt ten behoeve van een bodemenergiesysteem
  2. er is een vergunning vereist krachtens verordening van een waterschap
  3. er moet een melding worden gedaan aan het bevoegd gezag krachtens de Waterwet.