Welke gegevens moeten bij de melding worden verstrekt?

Vraag

Welke gegevens moeten bij de melding worden verstrekt?

Antwoord

In het vierde lid van artikel 28 Wbb staat vermeld welke gegevens bij de melding worden verstrekt. Het gaat om de volgende gegevens:

  1. het tijdstip waarop de onttrekking van verontreinigd grondwater volgens voornemen zal aanvangen en de voorgenomen duur van deze onttrekking
  2. de bestemming van het grondwater
  3. gegevens waaruit blijkt dat de onttrekking van het grondwater en indien van toepassing het terugbrengen van dat grondwater het belang van de bescherming van de bodem niet schaadt, en
  4. een afschrift van de aanvraag van die vergunning dan wel van die melding aan het bevoegd gezag als bedoeld in de Waterwet.