Is de lijst van kwetsbare objecten in de circulaire een uitputtende lijst en waar leg je vast dat het om een kwetsbaar object gaat?

Vraag

Is de lijst van kwetsbare objecten in de circulaire een uitputtende lijst en waar leg je vast dat het om een kwetsbaar object gaat?

Antwoord

Nee, in paragraaf 6.2.1 van bijlage 2 van de circulaire wordt een aantal kwetsbare objecten omschreven, maar deze lijst is niet uitputtend. Gemeenten en provincies kunnen te beschermen kwetsbare objecten vastleggen. Het gaat hierbij in principe om de aangewezen gebieden uit de stroomgebiedbeheerplannen (Kaderrichtlijn Water), maar ook om de te beschermen grondwaterfuncties zoals drinkwater- en industriële onttrekkingen (Grondwaterrichtlijn).

Het bevoegd gezag Wbb heeft de mogelijkheid om hiernaast specifieke, bijvoorbeeld kleinschaligere, kwetsbare objecten aan te wijzen en dit uitdrukkelijk vast te leggen in haar beleid. Vervolgens moet dan worden aangetoond dat de verspreiding van de verontreiniging van het grondwater tot onaanvaardbare risico’s of hinder zal leiden. Zo zal een woonwijk in het algemeen niet als een kwetsbaar object gelden als het grondwater onder die wijk verontreinigd is. Maar dit kan anders liggen als de grondwaterstand in die woonwijk hoog is en de verontreiniging gemakkelijk tot hinder kan leiden. Voor het vaststellen van het criterium moet een inventarisatie van kwetsbare objecten plaatsvinden binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door de interventiewaarde contour in het grondwater en in een straal van 100 meter er om heen.