Wat is het saneringscriterium?

Vraag

Wat is het saneringscriterium?

Antwoord

Het saneringscriterium omvat een systematiek waarmee kan worden bepaald of de verontreiniging van de bodem zorgt voor een zodanig risico voor mens, plant en dier, dat er spoedig moet worden gesaneerd. De toepassing van deze systematiek leidt bij gelijke omstandigheden tot dezelfde uitkomst. Hierbij speelt niet alleen de functie maar bijvoorbeeld ook de bodemgesteldheid een rol. Het uitgangspunt is dat de systematiek leidt tot een zorgvuldige vaststelling van risico’s. Naarmate de situaties complexer worden, wordt de afweging ingewikkelder en de uitkomst minder voorspelbaar.

Het saneringscriterium bestaat uit drie stappen:

  • In stap 1 wordt vastgesteld of er op de locatie sprake is van een geval van ernstige verontreiniging.
  • In stap 2 wordt voor het geval van ernstige verontreiniging door middel van een standaard risicobeoordeling vastgesteld of er bij het huidige en/of toekomstige gebruik sprake is van onaanvaardbare risico’s voor de mens (humaan), voor het ecosysteem (ecologisch) of uit het oogpunt van verspreiding van verontreiniging. Als de uitkomst is dat sprake is van onaanvaardbare risico’s, moet de sanering met spoed uitgevoerd worden of kan stap 3 worden uitgevoerd.

Stap 3 betreft een locatiespecifieke risicobeoordeling, waarbij door aanvullende modelberekeningen of metingen risico’s beter in beeld worden gebracht. Stap 3 is niet verplicht, maar kan worden uitgevoerd als de initiatiefnemer of het bevoegd gezag dit wenselijk achten. Met stap 3 kan getoetst worden of het resultaat van de standaard risicobeoordeling in stap 2 (‘risico onaanvaardbaar’) door een locatiespecifiek onderzoek tot een andere conclusie leidt of dat het resultaat van stap 2 wordt bevestigd en nader wordt onderbouwd.