Mag grond afkomstig van saneringslocaties worden hergebruikt?

Vraag

Mag grond afkomstig van saneringslocaties worden hergebruikt?

Antwoord

Ja, mits bij het ontgraven een zorgvuldige partij-indeling is gemaakt op basis van de kwaliteit en geen sprake is van menging van sterk verontreinigde met licht verontreinigde grond.

Voor grond die vrijkomt bij een sanering is meestal in de beschikking ‘instemming saneringsplan’ opgenomen dat de grond afgevoerd moet worden naar een erkende verwerker. Maar het komt ook voor dat deze grond wordt afgevoerd naar een grondbank, wordt ingekeurd en bij voldoende resultaat weer kan worden hergebruikt. Dit is alleen toegestaan wanneer geen sprake is van menging van sterk verontreinigde grond met licht verontreinigde grond. Volgens art. 28a van de Wbb moet bij het ontgraven van grond een zorgvuldige partij-indeling worden gemaakt op basis van de kwaliteit. De saneerder kan hierop aangesproken worden door het bevoegd gezag.

Wanneer onzorgvuldig wordt ontgraven kan het volgende worden ondernomen:

  • een melding via Bodemsignaal (het toezichtloket van de Inspectie Leefomgeving en Transport), waarna de inspectie zonodig kan optreden tegen de aannemer en/of milieukundig begeleider
  • de onzorgvuldig ontgraven grond alsnog in deelpartijen onderzoeken om zo mogelijk onderscheid te maken tussen toepasbare en niet toepasbare grond (kosten hiervoor zijn voor de toepasser)

Tot slot wordt opgemerkt dat bij een heterogene verontreiniging of bij zeer dunne bodemlagen het niet altijd mogelijk is om partijen gescheiden te ontgraven. Ook blijkt de kwaliteit van ex-situ partijen in veel gevallen schoner te zijn dan de in-situ onderzoeken aantoonden (zie onder andere: Effecten van de invoering van de SCG Regeling Depotkeuring).