Wat zijn de voorwaarden voor de saneringsplicht (art. 55b Wbb)?

Vraag

Wat zijn de voorwaarden voor de saneringsplicht (art. 55b Wbb)?

Antwoord

In een beschikking moet de verontreiniging als ernstig geval waarvan spoedige sanering noodzakelijk is, zijn aangemerkt. Daarnaast moet het gaan om een bedrijfsterrein waar de ernstige verontreiniging is ontstaan (bronperceel). Ten slotte is van belang dat er op het bedrijfsterrein bedrijfsactiviteiten worden verricht. Dit laatste volgt uit de definitie van bedrijfsterrein die is gegeven in art. 55a Wbb. Onder een bedrijfsterrein wordt ingevolge art. 55a Wbb verstaan een perceel als bedoeld in art. 1 lid 1 onderdeel c Kadasterwet waarop bedrijfsactiviteiten worden verricht door een onderneming in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 of de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, niet behorend tot de landbouwsector.