Waarom is er een apart nazorgplan (art. 39 lid d)?

Vraag

Waarom is er een apart nazorgplan (art. 39 lid d)?

Antwoord

De saneerder moet, gelet op art. 38 lid 1 onder c Wbb, bij de keuze voor de saneringsvariant die in het saneringsplan is opgenomen duidelijk maken dat daarmee de nazorg zoveel mogelijk wordt beperkt. Het bevoegd gezag moet dit aspect expliciet toetsen bij de instemming met het saneringsplan.

Als wordt voorzien dat nazorg noodzakelijk is, hoeft er toch nog geen nazorgplan ter instemming te worden overgelegd. Het nazorgplan kan het beste worden opgesteld wanneer het resultaat van de sanering bekend is. Daarom bepaalt de Wbb dat een nazorgplan pas hoeft te worden ingediend als in het evaluatieverslag van de sanering is aangegeven dat nazorg noodzakelijk is.

Voor andere vragen over nazorg kunt u terecht op veelgestelde vragen over nazorg.