Wanneer kan het bevoegd gezag beheersmaatregelen (art. 37 lid 4 Wbb) vaststellen?

Vraag

Wanneer kan het bevoegd gezag beheersmaatregelen (art. 37 lid 4 Wbb) vaststellen?

Antwoord

Als uit onderzoek blijkt dat de bodem vervuild is, maar er geen sprake is van onacceptabele risico’s, kan het bevoegd gezag beheersmaatregelen opleggen. Bijvoorbeeld monitoring. De beheersmaatregelen hebben tot doel veranderingen in de verontreinigingssituatie te signaleren en opnieuw te kunnen toetsen aan overschrijding van het saneringscriterium. Het opleggen van beheersmaatregelen is naar inzicht van het bevoegd gezag. De wet stelt op dit punt geen nadere voorschriften.

Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van een verslag als bedoeld in vierde lid of een wijziging van omstandigheden de risico's, bedoeld in artikel 37 eerste lid, anders vaststellen.