Komt er nog een richtlijn hoe om te gaan met het grondwater (wel/geen contour?; indien wel dan S- of I-waarde?) of blijven we de Ravi-handleiding gebruiken?

Vraag

Komt er nog een richtlijn hoe om te gaan met het grondwater (wel/geen contour?; indien wel dan S- of I-waarde?) of blijven we de Ravi-handleiding gebruiken?

Antwoord

In de Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming is bepaald hoe er moet worden omgegaan met het grondwater. Zoals vermeld in het antwoord op de vorige vraag is de interventiewaardecontour in het vaste deel van de bodem bepalend. Grondwaterverontreiniging die daarbuiten valt, behoeft niet apart te worden geregistreerd. De gedachte hierachter is dat bij percelen waarop een ernstige grondwaterverontreiniging is ontstaan de vaste bodem meestal ook wel ernstig is verontreinigd. De omschrijving van art. 2 lid 2 Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming omvat derhalve ook deze percelen. Daarnaast is voor de meeste kopers een verontreiniging in het grondwater niet van belang, zodat een aantekening hiervan slechts leidt tot een stigma waarvoor geen goede grond aanwezig is. Een koper die wel belang heeft bij de kwaliteit van het grondwater zal actief informatie moeten vragen.