Per wanneer hoeft bevoegd gezag Wbb niet meer in te stemmen met het evaluatieverslag bij BUS Tijdelijk Uitplaatsen?

Vraag

Per wanneer hoeft bevoegd gezag Wbb niet meer in te stemmen met het evaluatieverslag bij BUS Tijdelijk Uitplaatsen?

Antwoord

Het Aanpassingsbesluit, waar de wijziging van BUS onderdeel van uitmaakt, is op 1 juli 2013 in werking getreden. Vanaf dat moment behoeft het bevoegd gezag geen beschikking meer te nemen op het evaluatieverslag van BUS-saneringen, die zijn uitgevoerd onder de categorie tijdelijk uitplaatsen. Bij deze categorie is immers geen sprake van een saneringsdoelstelling waarop getoetst hoeft te worden.

Het afschaffen van de instemming met het BUS-evaluatieverslag neemt niet weg dat de sanering dient te voldoen aan de overige verplichtingen vanuit het Besluit en de Regeling uniforme saneringen, waaronder ook het verstrekken van een evaluatieverslag (standaard digitaal invulbaar formulier) aan het bevoegd gezag. Op grond van artikel 95 Wbb kan het bevoegd gezag zo nodig handhavend optreden in de vorm van bestuursdwang of een last onder dwangsom.