Een splitsing van een kadastraal perceel kan gevolgen hebben voor de beperkingen, bijvoorbeeld als een niet verontreinigd deel wordt afgesplitst. In de Ravi-handleiding staat dat de vakafdeling dan moet beoordelen of de beperking op de nieuwe percelen

Vraag

Een splitsing van een kadastraal perceel kan gevolgen hebben voor de beperkingen, bijvoorbeeld als een niet verontreinigd deel wordt afgesplitst. In de Ravi-handleiding staat dat de vakafdeling dan moet beoordelen of de beperking op de nieuwe percelen

Antwoord

Nee, het besluit is onverkort van kracht. Alleen de perceelsaanduiding wijzigt, een formeel besluit is daarvoor niet nodig. Als een groot landbouwperceel is geregistreerd omdat er een olietank ligt, en dat perceel wordt gesplitst in tien percelen waarvan er slechts é;é;n de beperking houdt vanwege de olietank, dan houdt dat in dat het bevoegd gezag op verzoek aan het kadaster meedeelt voor welk perceel een beperking geldt (ingevolge art. 16 Wkpb), en dat de andere nieuwe percelen onbelast zijn. Het is dus niet nodig om de oorspronkelijke beschikking aan te passen, maar er is dan wel een document van het bevoegd gezag in het archief van het bevoegd gezag waaruit blijkt dat er een verandering is opgetreden.